Elevrådsvedtægter for Rønbækskolen.

 ( Med udgangspunkt i ”Bekendtgørelse om elevråd i folkeskolen og ungdomsskolen”)

 

§ 1. Navn og sammensætning.

Stk. 1. Navnene er: Det Lille Elevråd (AI), Det Mellemste Elevråd (3.-6.kl.) og Det Store Elevråd (7.-9.kl.).

Stk. 2. Det Lille Elevråd og Mellemste Elevråd består af to repræsentanter fra hver klasse. Det Store Elevråd består af de elever, der måtte have lyst til at deltage. Men der er kun plads til fem elever pr. klasse. Syvende, ottende og niende årgang skal være repræsenteret.

 

§ 2 Formål

Stk. 1 Elevrådene skal varetage elevernes interesser på Rønbækskolen indenfor områderne: undervisning, skolens fysiske rammer, kultur, sport, underholdning mm.

Stk. 2 Elevrådene skal være elevernes talerør til lærere, forældre, skolens ledelse og bestyrelse.

Stk. 3 Elevrådene skal fremme samarbejdet mellem elever, forældre, lærere og ledelse.

Stk. 4 Elevrådene skal være med til at fremme undervisningsmiljøet og elevernes trivsel

 

§ 3 Rettigheder og pligter

Stk. 1 Elevrådet skal samarbejde med skolens bestyrelse, ledelse, pædagogiske råd og kontaktlærere

Stk. 2 Elevrådet skal sørge for, at forslag fra eleverne bliver behandlet i elevrådet.

Stk. 3 Elevrådet kan være medlem af en landsdækkende organisation.

Stk. 4 Som repræsentant er man valgt for et år ad gangen. Perioden starter på valgdagen

Stk. 5 Hver uge skal der være mulighed for i klassens tid, at klasserepræsentanterne kan drøfte elevrådsarbejdet med klassen, herunder mødernes dagsorden, så forskellige synspunkter kan komme frem i elevrådet. Klasserepræsentanterne skal fortælle klassen om mødets emner og gennemgå referat fra møderne, og lægge op til drøftelser i klassen. Der afholdes elevrådsmøde på alle tre trin mindst en gang hver måned.

 

§ 4 Valg

Stk. 1 Valg af repræsentanter foregår på den samme dag for alle klassetrin. Datoen fastsættes af kontaktlærerne for de tre elevråd og placeres inden sommerferien, således elevrådene er konstitueret til det nye skoleårs start.

Stk. 2 Valgdagen er en fælles dag for 0-9 klasse. Elevrådene og kontaktlærerne står for dette arrangement. Det Mellemste og Store Elevråd afholder et større valgarrangement på musiktorvet. Det lille elevråd afholder deres i de enkelte klasser.

Stk. 3 Inden valget skal de, der ønsker at være repræsentanter, fortælle deres klasse hvorfor man vil i elevrådet og evt., hvad man vil arbejde for.

Stk. 4 Selve valget foregår i klasserne, og man kan kun stemme på elever fra sin egen klasse.

Stk. 5 Der skal være hemmelig afstemning og hver elev har to stemmer, en pr. repræsentant. Begge stemmer skal afgives på samme stemmeseddel.

Stk. 6 Hvis flere end to kandidater får lige mange stemmer, skal der ske omvalg. Her har hver elev en stemme. Er der herefter fortsat stemmelighed foretages lodtrækning.

Stk. 7 Der vælges to repræsentanter som skrevet i § 1 stk. 2. Den elev, der får tredjeflest stemmer, er valgt som suppleant.

Stk. 8 Efter valget præsenteres elevrådene for alle elever på de årgange, de repræsenterer.

Stk. 9 Når man er valgt som repræsentant, skal man deltage i elevrådsarbejdet i et år som skrevet i § 3 stk. 4. Kun hvis man har en speciel årsag, kan man få lov til at træde ud. Elevråd og kontaktlærer skal oplyses herom.

 

§5 Valg af formand og næstformand.

Stk. 1 Formand og næstformand i Det Store Elevråd, skal repræsentere to årgange, for at sikre deltagelse ved skolebestyrelsesmøderne hele valgåret.

Stk. 2 Der skal være hemmelig afstemning og hver elevrådsmedlem har en stemme.  Stemmen skal afgives på stemmeseddel.

Stk. 3 De to elever, der får flest stemmer, stiller til valg om formands og næstformandsposten

Stk. 4 Valget til formand og næstformand er hemmeligt. Den, der får flest stemmer, er valgt til formand, den med færrest stemmer er næstformand.

Stk. 5 En valgt formand i det store elevråd kan sidde i to valgperioder, hvis vedkommende ønsker det.

 

§ 6 Formand og næstformands rolle i elevrådene

Stk. 1 I Det Store Elevråd skal formanden og næstformanden deltage i skolebestyrelsesmøderne. Kontaktlærer og de to repræsentanter forbereder sig til mødet i forlængelse af et elevrådsmøde. Dagsordenen gennemgås, så repræsentanterne er forberedt til deltagelse i skolebestyrelsesmødet. Formand og næstformand inddrages i fælles arrangementer på skolen i det omfang, det er relevant.

Stk. 2 I Det Mellemste Elevråd inddrages formanden og næstformand med støtte af kontaktlæreren i fællesarrangementer på skolen i det omfang, det er relevant. Det er formandens opgave at indkalde til elevrådsmøde. Formanden indkalder ved at skrive ud på Elev-EntraStk. 3 I Det Lille Elevråd inddrages formanden og næstformand med støtte af kontaktlæreren i fælles arrangementer på skolen i det omfang, det er relevant. Formanden indkalder til møde i Det Lille Elevråd, ved at gå rundt og ringe med klokken lige før mødestart.

 

§ 7 Kontaktlærernes rolle

Stk. 1 I samarbejde med elevrådsformanden indkalder kontaktlæreren elevrådet til møde

Stk. 2 Kontaktlæreren udarbejder i samarbejde med elevrådsformanden dagsorden til mødet.

Stk. 3 Kontaktlæreren informerer indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen på afdelingsmøderne om indholdet af elevrådsmøderne.